Akutni infarkt miokarda lijeve klijetke od prednjeg zida


MSD priručnik dijagnostike i terapije: Akutni koronarni sindromi

Akutni infarkt miokarda Konsultacije sa lekarima 24 sata, za sve nedoumice oko Vašeg zdravlja, terapije, ishrane Akutni infarkt miokarda definiše se kao nekroza srčanog raišića, nastala kao posledica kritičnog smanjenja, najčešće potjjunog prekida, protoka krvi kroz koronarne arterije.

Etiologija: Akutni infarkt miokarda je najčešće uzrokovan rupturom aterosklerotskog plaka, što. Nije jasno koji mehanizmi dovode do rupture plaka inflamacija, mehanička sila? Kada dođe do opstrukcije koronarne arterije prekida se tok krvi, do miokarda se ne doprema kiseonik i nastupa nekroza. Veličina nekrotičnog podrućja infarkta miokarda zavisi od veličine pogodene koronarne arterije, postojanja kolateralne cirkulacije i miokrdne potrošnje kiseonika u datom trenutku.

Klasifikacija infarkta miokarda: što pacijent treba znati?

Dijagnoza Dijagnoza aktunog infarkta miokarda zasniva se na prisustvu najmanje dva od sledećih kriterijuma: 1 anamnestički podatak o tipičnom bolu u grudima, 2 evoluti vne promenena serijski snimljenim EKG-jma, i 3 porast i pad enzimskih markera srčane nekrpze u senunu.

Bol u akutnom infarktu miokarda ima sve karakteristike anginoznog bola, osim što traje preko 30 minuta jači je i ne reaguje u potpunosti na nitroglicerin. Bolesnici su često bledi i uznemireni. Puls i arterijski pritisak mogu varirati, tako da bradikardija i hipotenzija mogu biti posledice vagotonije inferironi infarktiinfaricta desne komore ili masivnog prednjeg infarkta popuštanje srcadok su tahikardija i hipertenzija, uglavnom, uzrokovani adrenergičkom stimualacijom zbog bola.

U fizičkom nalazu, takode, mogu biti prisutni treći i četvrti srčani ton, sistolni šum na vrhu ishemijska mitralna regurgitaci- jakasnoinspirijski pukoti na bazama pluća popuštanje srca.

Akutni koronarni sindromi

U tipičnim slučajevima evolucije akutnog infarkta miokarda vide se tri tipa promena: 1 elevacija ST segmenta, promene QRS kompleksa i serijske promene T talasa. Hiperakutni visoki T talagi mogu biti prvi EKG-ski znaci unutar prvih 30 minuta akutne koronarne okluzije.

Elevacija ST segmenta veća od 1 mmu dva ili više korespondentnih odvoda, glavni je znak nekroze miokarda i često je praćena depresijom ST segmenta u recipročnim odvodima.

Klasična evolucija akutnog in- farkta miokarda podrazumeva vraćanje ST segmenta na izoelektričnu liniju, smanjenje amplitude ili nestanak R zubaca uz pojavu Q zubaca i inverziju T talasa u odvodima, u kojima je registrovana elevacija ST segmenta. Na osnovu elevacije ST segmenta, odnosno kasnije lokalizacije Q zupca, moguće je napraviti lokalizaciju infarkta, pa tako promene u prekordijalnim odvodima označavaju infarkt anteri- ornog prednjeg zida, promene u D2, D1 i aVG- infarkt inferiornog donjeg zida, a promene u Dl, aVL i V6 infarkt lateralnog zida.

Dijagnoza i terapija infarkta miokarda

U značajnog broja bolesnika može doći do razvoja akutnog infarkta mio- karda bez elevacije ST segmenta. EKG promene u ovih bolesnika zadržavaju se na depresiji ST segmenta i razlikovanje, u odnosu akutni infarkt miokarda lijeve klijetke od prednjeg zida nestabilnu anginu moguće je samo na hipertenzija rajčice povišenih enzimskih markera srčane nekroze.

akutni infarkt miokarda lijeve klijetke od prednjeg zida duhovnost uzrokuje hipertenzija

Kreatin fofsokomaza je najčešće korišćen marker miokardne nekroze, čija koncentracija raste tri do četiri časa od akutnog dogadaja, dostiže maksimum nakon časova i vraća se na normalu posle 36 časova.

Troponini T i I se ne nalaze u seruijiu zdravih osoba i njihova pojava je visokospecifičan znak miokardne nekroze. Akutni infarkt miokarda lijeve klijetke od prednjeg zida troponina se može otkriti već dva časa od infrakta, a njihove vrednosti su povišene narednih dana.

Kako je infarkt miokarda na EKG-u: pregled

Ehokardiografija pokazuje ispade u kinetici akinezija, hipokinezija akutnim infarktom zahvaćenih segmenata leve komore. Stari infarkti se videkao istanjeni, fibrozno izmenjeni akinetični segmenti.

Veliki fokalni infarkt miokarda. Mali fokalni infarkt miokarda.

Koronarogra-fija se može raditi u akutnom infarktu, kada najčešće predstavlja uvod u PTCA baiondilataciju infarktne arterije, ali se načešće radi u hroničnoi fazi kada postoji postinfarktna angina ili kada je pozitivan test opterećen. Komplikacije akutnog infarkta miokarda su brojne.

akutni infarkt miokarda lijeve klijetke od prednjeg zida

Od poremećaja srćanog ritma se sreću bradi i tahikaidija, atrijalna fibrilacija. AV blokovi razlićitog stepena i, najčeSće, komorski poremećaji ritma pojedinačne ekstarsistole, komorska tahikardija i fibrilacija.

Akutni infarkt miokarda

Rekurentna ishemija uzrokovana je teškom višesu- dovnom bolešću, ali se može javiti i kod bolesnika sa značajno rezidualnom stenozom, posle subendokardnog non-Q infarkta.

Mehanički defekti ruptura pailarnog mii interventrikularnog septuma su, gotovo po pravilu, smrtonosni, ukoliko se odmah ne pristupi hirurškoj interveaciji.

  1. Bol je ponekad povezana s nekakvim većim fizičkim naporom ili nekom stresnom situacijom, međutim, kod drugih bolesnika se može javiti i bez precipitirajućih čimbenika.
  2. Concor protiv hipertenzije
  3. Dijagnoza i terapija infarkta miokarda - PLIVAzdravlje
  4. IM bočni zid.
  5. Когда Сирэйнис пыталась овладеть его сознанием, Олвин немедленно взбунтовался, но вот этому вторжению в свой разум он сопротивляться не .

Perikarditis se javlja u prvih nekoliko dana po infarktu, kao posledica iritacije perikarda» a ukoliko se slične tegobe jave nekoliko nedelja po infarktu, onda se radi akutni infarkt miokarda lijeve klijetke od prednjeg zida Dressle- rovom sindromu koji je posledica autoimune reakcije.

Terapija: Odmah po prijemu, bolesnika treba transportovati u koronarnu jedinicu, obezbediti intravensku liniju i staviti na EKG monitoring, a po mogućstvu i neinvazivni monitoring krvnog pritiska. Opšte terapijske mere obuhvataju davanje kiseonikaM analgeziju morfijum.

akutni infarkt miokarda lijeve klijetke od prednjeg zida

Ukoliko je u bolesnika kontraindikovana farmakološka rekanalizacija, treba uraditi PTCA. Hirurška revaskularizacija miokarda se, gotovo nikada, ne primenjuje u bolesnika sa akutnim infarktom. Druga terapijska linija usmerena je ka smanjenju miokardne potrošnje kiseonika, što se čini primenom beta-blokatora intravenski u akutnoj fazi, potom peroralno.

Journal of American College of Cardiology —,

Hparin se daje samo radi prevencije duboke venske tromboze, osim kod bolesnika kod kojih je primenjen tkivni aktivator plazminogena, u kojih heparin sprečava ponovno zapušenje koronarnih arterija. Antagonisti kalcijuma se daju isključivo za kontrolu produžene ishemiie ili kontrolu komorskog odgovora, kod bolesnika sa brzom atrijalnom formacijom usporavaju sprovodenje kroz AV čvorkao i kod bolesnika non-Q infarktom.

Prehrana po bolestima

Antiaritmic se ne daju rutinski u profilaksi komorskih poremečaja ritma, jer je pokazano da povećavaju smrtnost lidokaina takode je pokazano da antiaritmici klase IC propafen štetno deluju ukoliko se, u iste svrhe, daju po otpustu. Stoga akutni infarkt miokarda lijeve klijetke od prednjeg zida treba davati isključivo bolesnicima sa kompleksnim komorskim poremećajima ritma lidokain u bolnici, amiodaron po otpustu.

Konsultacije sa lekarima 24 sata, za sve nedoumice oko Vašeg zdravlja, terapije, ishrane