Akutna skrb u djece s hipertenzijom, Ni djeca nisu pošteđena hipertenzije 1. dio | spaindiaholidays.com


Visok krvni pritisak

Sestrinstvo Sažetak Sekundarna hipertenzija je definirana kao povišen sistemski krvni tlak zbog uzroka kojeg je moguće identificirati. Sekundarni akutna skrb u djece s hipertenzijom hipertenzije su rijetki, njihovo otkrivanje je skupo i komplicirano.

akutna skrb u djece s hipertenzijom konačno echo kg hipertenzije

Izrazito je vaţno liječenje sekundarne hipertenzije u što ranoj dobi, što govori da je rano prepoznavanje i liječenje sekundarne hipertenzije vaţno kako bi umanjilo ireverzibilne promjene na krvnim ţilama. Procjena medicinske sestre mora uključivati paţljivo praćenje krvnog tlaka u čestim i rutinski planiranim vremenskim intervalima.

stupanj 3 2 rizik hipertenzije

Ako je pacijent na antihipertenzivnim lijekovima, procjenjuje se krvni tlak kako bi se odredila učinkovitost i otkrila promjena krvnog tlaka. Potrebno je dobiti cjelovitu povijest bolesti i sve do tada obavljena mjerenja za procjenu znakova i simptoma koji ukazuju na oštećenje ciljnih organa.

cerebralna hemoragija zbog hipertenzije hipertenzija u blacks

Vaţno je obratiti paţnju na brzinu, ritam i karakter apikalnih i perifernih pulsacija. Cilj skrbi usmjeren je na sniţavanje i kontrolu krvnog tlaka bez štetnih učinaka i bez nepotrebnih komplikacija i troškova.

akutna skrb u djece s hipertenzijom

Potrebno je poticati pacijenta da se posavjetuje s dijetetičarom kako bi mu dijetetičar pomogao u razvoju plana za poboljšanje unosa hranjivih tvari ili za gubitak teţine.

Vaţno je poticati bolesnika na ograničavanje unosa natrija i akutna skrb u djece s hipertenzijom, naglasiti da povećanje unosa voća i povrća će pozitivno utjecati na njegovo opće zdravstveno stanje i na kontrolu hipertenzije.

akutna skrb u djece s hipertenzijom

Ključne riječi.